• twitter
  • facebook
  • livejournal
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram
  • soundcloud

Тазырхэр арагъэпщыныжьых

Хабзэр зыщыбгъэфедэн плъэкIыщт практикэм изэфэхьысыжьхэм защытегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ щыкIуагъ.

Мэхьанэ гъэнэфагъэ зиIэ программэу «УплъэкIун ыкIи лъыплъэн IофшIэнхэр кIэу гъэпсыгъэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн хэлажьэхэу Урысыем ифедеральнэ антимонопольнэ къулыкъу ыкIи ащ ичIыпIэ къулыкъухэр федеральнэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэм ахэхьэх. Мы программэм анахь лъэныкъо шъхьаIэу иIэр «ШIокI зимыIэ шапхъэхэр амыукъонхэмкIэ зэхэубытэгъэ пэшIорыгъэшъ системэр пхырыщыгъэныр» зыфиIорэ проектыр ары. Мы проектым изы лъэныкъоу щыт уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэным епхыгъэу хабзэр зыщыбгъэфедэн плъэкIыщт практикэм итегущыIэнкIэ цIыфхэр бэу зыхагъэлэжьэрэ Iофтхьабзэм изэхэщэн.

ЦIыфхэр жъугъэу зыхагъэлэжьэгъэ Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Кобэщыч Аслъан.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм ихэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм, уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэным епхыгъэу Iоф зышIэхэрэ къэралыгъо къулыкъухэм, АР-м и Прокуратурэ, сатыу-промышленнэ ыкIи Общественнэ палатэхэм ялIыкIохэр, АР-м ипредпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэр, сатыу IофшIэным пылъхэ субъектхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Хэбзэгъэуцугъэм къыдилъытэрэ лъэныкъо пстэури гъэцэкIэгъэным, рекламэм, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм язаказхэр, нэмыкIхэри зэшIохыгъэнхэм лъыплъэгъэныр монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр Кобэщыч Аслъан къыIуагъ. Джащ фэдэу монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум гъунэ лъефы естественнэ монополиехэм Iоф зэрашIэрэм. А IофшIэныр зыфытегъэпсыхьагъэр ахэм къыдагъэкIхэрэ товархэр, агъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэр къызыIэкIагъэхьанхэмкIэ зэкIэми зэфэдэ амал яIэныр ары.

Джащ фэдэу 2017-рэ илъэсым ия IV-рэ квартал монополием пэшIуекIогъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцэкIагъэм изэфэхьысыжьхэм, хэбзэ къулыкъухэм алъэныкъокIэ антимонопольнэ Iофхэр зэрэзэшIуахыгъэхэм зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр А. Кобэщычым щигъэгъозагъэх. Ащ нэмыкIэу бизнесым административнэ пэрыохъу фэмыхъунхэмкIэ уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэныр кIэу зэрэзэхащэрэм къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, мы уахътэм къыриубытэу дэо ыкIи тхылъи 100-м ехъумэ ГъэIорышIапIэр ахэплъагъ, ахэмкIэ унэшъо гъэнэфагъэхэр ышIыгъэх. ЗэкIэмкIи сомэ мин 700 хъурэ тазырыр атыралъхьагъ. 2017-рэ илъэсым къыкIоцI миллиони 2-м ехъу тазыр арагъэпщыныжьыгъ.

— Урысыем нэкъокъоным зыщегъэушъомбгъугъэнымкIэ къэралыгъо политикэм илъэныкъо шъхьаIэхэм афэгъэхьыгъэу 2017-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 21-м УФ-м и Президентэу В. Путиныр Унашъом кIэтхагъ. Ар зыфэгъэхьыгъэр тикъэралыгъо иэкономикэ илъэныкъо пстэуми, естественнэ монополием исубъектхэр ыкIи ухъумэн-промышленнэ комплексым иорганизациехэр хэмытхэу, хъызмэт субъекти 3-м мынахь макIэу ащыгъэпсыгъэнхэр, ахэм ащыщэу зыр унэе бизнесым хахьэу щытыныр ары. А пшъэрылъхэр ыкIи мурадхэр гъэцэкIэгъэнхэм фэшI УФ-м и Президент и УнашъокIэ нэкъокъо-ным зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Лъэпкъ планэу 2018 — 2020-рэ илъэсхэм ателъытагъэр аштагъ. Мы унашъом тикъэралыгъокIэ тарихъ мэхьанэшхо иIэ хъугъэ. Ащ къегъэнафэ къэралыгъомрэ обществэмрэ зэпхыныгъэу яIэр, нэкъокъонымкIэ шъыпкъэныгъэ зимыIэхэм ыкIи монополием изытет къызфэзыгъэфедэхэрэм екIолIэкIэ шъхьаф къафэгъотыгъэныр, — къыIуагъ Кобэщыч Аслъан.

КIАРЭ Фатим.