• twitter
  • facebook
  • livejournal
  • vkontakte
  • youtube
  • instagram
  • soundcloud

Iофыгъо шъхьаIэхэр къыщаIэтыгъэх

Хабзэр зыщыбгъэфедэн плъэкIыщт практикэм изэфэхьысыжьхэм зыщатегущыIэгъэхэ зэхэсыгъо монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ щыкIуагъ.

Мэхьанэ гъэнэфагъэ зиIэ программэу «УплъэкIун ыкIи лъыплъэн IофшIэнхэр кIэу гъэпсыгъэнхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэн хэлажьэхэу — Урысыем ифедеральнэ антимонопольнэ къулыкъу ыкIи ащ ичIыпIэ къулыкъухэр федеральнэ гъэцэкIэкIо къулыкъухэм ахэхьэх. Мы программэм анахь лъэныкъо шъхьаIэу иIэр «ШIокI зимыIэ шапхъэхэр мыукъогъэнхэмкIэ зэхэубытэгъэ пэшIорыгъэшъ системэр пхырыщыгъэныр» зыфиIорэ проектыр ары. Мы проектым изы лъэныкъоу щыт уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэным епхыгъэу хабзэр зыщыбгъэфедэн плъэкIыщт практикэм итегущыIэнкIэ цIыфхэр бэу зыхагъэлажьэхэрэ Iофтхьабзэм изэхэщэн.

ЦIыфхэр жъугъэу зыхагъэлэжьэгъэхэ Iофтхьабзэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ ЖэнэлI Аслъан.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм ихэбзэ ыкIи чIыпIэ зыгъэIорышIэжьын къулыкъухэм, уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэным епхыгъэу Iоф зышIэрэ къэралыгъо къулыкъухэм, АР-м и Прокуратурэ, сатыу-промышленнэ ыкIи Общественнэ палатэхэм ялIыкIохэр, АР-м ипредпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ Уполномоченнэр, сатыу IофшIэным пылъ субъектхэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

Хэбзэгъэуцугъэм къыдилъытэрэ лъэныкъо пстэури гъэцэкIэгъэным, рекламэм, къэралыгъо ыкIи муниципальнэ фэIо-фашIэхэм язаказхэр, нэмыкIхэри зэшIохыгъэнхэм лъыплъэгъэныр монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр А. ЖэнэлIым къыIуагъ. Джащ фэдэу монополием пэшIуекIогъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум естественнэ монополиехэм Iоф зэрашIэрэм гъунэ лъефы. А IофшIэныр зыфытегъэпсыхьагъэр ахэм къыдагъэкIырэ товархэр, агъэцэкIэрэ фэIо-фашIэхэр къызыIэкIагъэхьанхэмкIэ зэкIэми зэфэдэ амал яIэныр ары.

Джащ фэдэу 2016-рэ илъэсым ыкIи мы илъэсым иапэрэ мэзихэу пыкIыгъэм монополием пэшIуекIогъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцэкIагъэм изэфэхьысыжьхэм, хэбзэ къулыкъухэм алъэныкъокIэ антимонопольнэ Iофхэр зэрэзэшIуахыгъэхэм зэхэсыгъом хэлажьэхэрэр Н. ЖэнэлIым щигъэгъозагъэх. Ащ нэмыкIэу, бизнесым административнэ пэрыохъу фэмыхъунхэмкIэ уплъэкIун-лъыплъэн IофшIэныр кIэу зэрэзэхащэрэм къытегущыIагъ.

Iофтхьабзэм иятIонэрэ едзыгъо зэдэгущыIэгъу шIыкIэм тетэу рекIокIыгъ, зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр къаIэтыгъэх, ахэм игъэкIотыгъэ джэуапхэр къаратыжьыгъэх.